Actueel Hoogtebestand Nederland

Digitale kaart Nederland eindelijk openbaar

Waar en hoe staan zonnepanelen het meest efficiënt ? Of windturbines? En hoe zou een nieuw gebouw passen in de omgeving? Met de digitale kaart Actueel Hoogtebestand Nederland is dit soort toepassingen denkbaar. De kaart is sinds kort voor iedereen vrij toegankelijk via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart).
Voorheen konden alleen organisaties als Rijkswaterstaat en de waterschappen er gebruik van maken. Dat doen ze vooral voor het waterbeheer en het beheer van waterkeringen. 

5 cm nauwkeurig

De 3D hoogte-informatie van het Actueel Hoogtebestand Nederland is verzameld met lastertechnologie vanuit helikopters en vliegtuigen. Van elke vierkante meter in Nederland is tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte bekend. De gegevens van de kaart zijn tussen 2007 en 2012 verzameld (Actueel Hoogtebestand Nederland 2). De eerste kaart (AH1) is gebaseerd op gegevens tussen 1997 en 2003.

Nieuwe versie

Tussen 2014 en 2019 worden gegevens verzameld voor een geactualiseerde versie. De provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat financieren dit. Meer informatie staat ook op de AHN-website.

vacature HAN SEECE

Nieuwe functies duurzame elektrische energie bij HAN/SEECE

HAN/SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) heeft twee nieuwe functies/vacatures: Researcher Control Systems Engineering en Researcher Teacher Control Systems Engineering. Solliciteren kan tot 15 april 2014.

SEECE stimuleert onderzoek, onderwijs en een toename van energieprofessionals. Hiermee draagt het bij aan de transitie van traditionele naar duurzame energie. SEECE is een samenwerkingsverband tussen de HAN en partners als Alliander, DNV KEMA, ALFEN, TenneT en kiEMT.

duurzaam doen mansveld

Kabinet wil milieubeleid moderniseren

Vandaag ontvangt de Tweede Kamer de brief ‘Modernisering Milieubeleid’ van staatssecretaris Mansveld. Hij geeft aan dat de huidige milieukwesties vragen om een moderne aanpak. Bij het ‘moderne’ milieubeleid wil het kabinet burgers, bedrijven en andere overheden ‘volop’ betrekken.

De modernisering van het milieubeleid richt zich op de volgende punten:
• gezondheid centraal in het milieubeleid;
• internationale samenwerking;
• samenwerkingsverbanden vormen;
• milieuwetten aanpassen en regelgeving maken.

Veranderingen regels

Het kabinet onderneemt acties die erop gericht zijn dat de huidige milieuwetgeving meer is gericht op innovatie en doelen en minder op normen. Het wil regels toegankelijker maken en opnemen in de Omgevingswet, omdat wet- en regelgeving van het ‘oude’ milieubeleid de noodzakelijke aanpak en daarbij horende innovaties in de weg kunnen zitten. Bij het onderbrengen van de Wet Milieubeheer in de Omgevingswet wordt ook nadrukkelijk bekeken welke bevoegdheden bij welke overheden belegd moeten worden. Doel hiervan is om de overheidslaag die het beste bepaalde problemen op kan lossen, ook de bevoegdheden heeft dat te doen.

Steden en Green Deals

De Rijksoverheid wil samenwerkingsverbanden (coalities) vormen rond ‘slimme en gezonde steden’, want “….de rol van steden wordt steeds belangrijker bij een gezonde leefomgeving”, aldus Mansveld. Initiatieven zoals in Nijmegen met een warmtenet van afval worden actief ondersteund met een Green Deal-afspraak.

Luchtkwaliteit

Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren wordt het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verlengd tot 1 januari 2017. Samen met steden worden mogelijkheden onderzocht om geluidsoverlast verder te verminderen. De Rijksoverheid wil samenwerkingsverbanden stimuleren (safety deals) rond ‘veiligheid en milieu’.

Duurzaam Doen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is vandaag het programma Duurzaam Doen gestart met een website die “….mensen die duurzaamheid voorop stellen concrete handelingsperspectieven biedt en inspireert bij het duurzaam handelen.”

green challenge, postcode loterij

Groene ondernemerswedstrijd met hoofdprijs van 5 ton

De inschrijving voor ondernemerswedstrijd Postcode Lottery Green Challenge is geopend. De winnaar van het beste, groene ondernemersplan krijgt een half miljoen euro. Dat geld is bestemd om het product of de dienst te ontwikkelen en op de markt te brengen. De runners-up krijgen elk een ton. Inschrijven kan tot en met 3 juni  Op 11 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

Jury

De Britse Ellen MacArthur is juryvoorzitter. In 2005 verbrak zij het wereldrecord zeilen om de wereld. Daarna richtte ze de Ellen MacArthur Foundation op, die met onderwijsinstellingen en bedrijven de overgang naar een circulaire economie wil versnellen. Ook o.a. industrieel ontwerper Marcel Wanders, internetondernemer Alexander Klöpping en politica Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) zitten in de jury. 

Winnaars 2013

Vorig jaar won de Amerikaanse onderneemster Ginger Dosier. Met haar innovatieve productieproces voor bakstenen biedt haar bedrijf BioMason een duurzaam alternatief voor het bestaande proces dat wereldwijd zorgt voor hoge CO2-uitstoot. De Nederlanders Patrick Heuts en Wolbert Allaart  kregen de runner-up prijs. Patrick Heuts van O-foil met zijn innovatieve voortstuwingsinstallatie voor binnenvaartschepen, Wolbert Allaart met de windenergietechnologie Ampyx Power. O-foil is een startup die zit in Greenhouse Arnhem. In 2013 won O-Foil ook al de Jan Terlouw innovatieprijs.

arn warmtenet

Afval verwarmt 14.000 Nijmeegse woningen

Minimaal 14.000 woningen in Nijmegen krijgen verwarming van warmte die vrijkomt uit de afvalenergiecentrale ARN in Weurt. Dit warmtenet levert tot 70 procent minder CO2–uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Het warmtenet moet bijdragen aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energie-neutrale stad zijn.

Eerste schop

De eerste schop van het warmtenet ging eind februari de grond in. Eerst worden 3.500 bestaande woningen in de Waalsprong aangesloten en 8.500 nog te bouwen woningen. Daarnaast krijgen 2.000 nog te bouwen woningen in het Waalfront een aansluiting. De verbinding van ARN met de woningen in de Waalsprong zal begin 2015 gerealiseerd zijn. Later kan het warmtenet verder uitgebreid worden.
Bij de aanleg van het warmtenet zijn betrokken: gemeente Nijmegen, Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Het Rijk draagt 2,5 miljoen euro bij en sloot hierover de Green Deal Nijmegen.

Restwarmte benutten

ARN verbrandt afval dat onder andere uit de regio Nijmegen komt. Bij de verbranding komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt al grotendeels omgezet in elektriciteit, maar er blijft nog (rest)warmte over die tot nu toe niet benut werd. Die warmte kan goed worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen.
Via een gesloten en geïsoleerd leidingensysteem gaat water van en naar ARN. In ARN wordt dit water verwarmd. Dit warme water gaat vervolgens door de leidingen naar de woonwijken. Zo worden huizen en het water uit de kraan verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden.

Regionaal net

Er loopt nu een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid om verbinding te maken met bestaande warmtenetten in het glastuinbouwcluster Bergerden, Duiven/Westervoort en Arnhem. Hierdoor ontstaat een regionaal warmtenet met meerdere producenten en na verloop van tijd ook meerdere leveranciers.
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

windturbine

General Electric bouwt ‘Eiffeltoren’ voor windturbines

De Amerikaanse energiemaatschappij General Electric heeft een nieuwe constructie voor windturbines ontwikkeld. De mast is hoger dan gemiddeld, maar heeft toch minder staal nodig. De 139 meter hoge Space Frame Tower wordt volgende week gepresenteerd, meldt CleanTechnica op zijn website. Het verbeterde ontwerp levert aanzienlijke besparingen op in het gebruik van staal en de transportkosten.

Aan de buitenkant oogt de windmolen als iedere andere. Het geheim zit aan de binnenkant. Het zogeheten space frame lijkt nog het meest op de Eiffeltoren of een elektriciteitsmast. De toren is vijfhoekig en heeft een brede basis. Breder dan die van klassieke windmolens. Dat zorgt voor betere stabiliteit en stijfheid, waardoor het mogelijk is hoger te bouwen met lagere materiaalkosten.

Investeringen

Een ander uitgangspunt van het ontwerp was verlaging van de transportkosten. Het uitzonderlijk vervoer over de weg of over zee is nu nog een enorme kostenpost voor windmolenbouwers. Volgens General Electric passen de afzonderlijke stalen delen van de nieuwe Space Frame Tower in een gewone zeecontainer. Voor de assemblage zijn geen speciale kranen of gereedschappen nodig.

GE investeert in de ontwikkeling van hogere windmolens. Die vangen meer wind en zijn flexibeler inzetbaar. Het type voor commercieel gebruik dat volgende week op de markt komt, is 139 meter hoog. Ter vergelijking: huidige windturbines zijn gemiddeld 100 meter. Het bedrijf verwacht zelfs een toenemende vraag naar windmolens van 150 of 160 meter.

In de windmolenindustrie is toepassing van dit soort rasterconstructies omstreden vanwege het intensieve onderhoud. Bij de zware metalen bouten zou snel metaalmoeheid optreden door de enorme natuurkrachten waaraan ze blootstaan. GE zegt dat probleem te hebben opgelost door materialen te gebruiken die voor bruggen en wolkenkrabbers hun effectiviteit hebben bewezen. De Space Frame Tower zou een levensduur hebben van ten minste veertig jaar.

Aan de turbine zelf is niets veranderd. Volgens het Amerikaanse bedrijf past de huidige generatie energieopwekkers zonder aanpassingen op de nieuwe pyloon.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Duurzaam Bedrijfsleven. De foto is van Tina Casey.

 

PBL biomassa

Biomassa: wensen en grenzen

Onlangs bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de toegankelijke interactive ‘Biomassa: wensen en grenzen’ uit. Hij gaat over de problematiek rond biomassa, bio-energie en de biobased economy, en is gebaseerd op het onderzoek van PBL. Het PBL wil er de discussie rondom biomassa mee ondersteunen.

Vruchteloze discussies

De interactive brengt de complexe materie en de achtergronden van soms tegensprekende data inzichtelijk in beeld. Het debat over biomassa wordt vaak in termen van ‘goed’ of ‘slecht’ gevoerd. Volgens het PBL maken deze vruchteloze discussies het bijvoorbeeld moeilijk in Europa tot algemeen geaccepteerde duurzaamheidscriteria te komen. Duidelijkheid daarover is cruciaal om zekerheid te bieden aan investeerders in bio-energie. Er is een ‘verlammende situatie’, die volgens het PBL wordt veroorzaakt door tegengestelde belangen én een gebrek aan overzicht. Met de interactive hoopt het PBL daar verandering in te brengen.

biobased

Tender ‘biobest products’ open

De tender ‘biobest products’ geeft extra stimulans om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. U kunt nu subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van biobased producten.

De provincie Gelderland wil de bekendheid vergroten van biobased producten, die bijdragen aan het vervangen van aardolie als grondstof. Ze stimuleert daarom Gelderse MKB-bedrijven bij hun ontwikkeling van deze biobased producten. Voor de uitvoering van de subsidieregeling maakt de provincie gebruik van een tenderregeling. Dit betekent dat u alleen gedurende een bepaalde termijn een subsidie kunt aanvragen.

• De tender is open van 3 maart t/m 8 mei 2014
• De voorlichtingsmiddag over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting is op 17 maart van 13.00-16.00 uur, provinciehuis (zuid galerij)
• Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

Meer informatie vindt u hier.

energielabel

Nieuwe regels energielabels en sancties

Vanaf 1 juli 2014 gaan de nieuwe regels in voor de energielabels voor gebouwen. Ontbreekt bij een vastgoedtransactie een energielabel, dan gelden er sancties. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst maakt binnenkort bekend om welke sancties het gaat.

Kritiek van Search Ingenieursbureau

Michiel Baars, directeur van Search Ingenieursbureau, stelt in Cobouw: “Het feit dat we met sancties moeten komen, zegt genoeg. Het legt de beperkingen van het energielabel bloot. Als iedereen de meerwaarde ervan had ingezien, waren sancties niet nodig geweest.” Michiel Baars vindt dat de minister moet zorgen voor een beter energielabel, bijvoorbeeld gebaseerd op het label dat Search twee jaar geleden ontwikkeld heeft voor de retailbranche. Dit label bepaalt niet alleen wat de theoretische energieprestatie is, maar vooral wat die kan zijn en wat dat oplevert.

Label op openbaar gebouw

Het energielabel wordt voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht, naar verwachting per 1 juli 2014. Publieke overheidsgebouwen vanaf 500 m² moeten het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen. Ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels vanaf 500 m² moeten dit ook, als ze over een label beschikken. Dit is het geval bij verkoop en/of verhuur. Per 1 juli 2015 moet het bij de gebouwen vanaf 250 m².

Zelf energielabel maken

De minister wil dat woningeigenaren in de toekomst zelf het energielabel online kunnen opstellen. Een onafhankelijke deskundige valideert de gegevens dan op afstand. Met de Tweede Kamer zijn er afspraken gemaakt over het vereenvoudigen van het energielabel. Per 1 januari 2015 gaat het naar verwachting in.

Energieneutrale gebouwen

Alle gebouwen die na 31 december 2020 worden gebouwd, moeten ‘bijna energieneutrale gebouwen‘ zijn. Dit staat in het Nationale Plan bijna-energieneutrale gebouwen. De benodigde energie moet grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen komen, ter plaatse of vlakbij het gebouw. Zoals stadsverwarming of collectieve zonnepanelen.
Nieuwe overheidsgebouwen moeten al per 31 december 2018 ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Renovatie van gebouwen moet leiden tot zeer laag energieverbruik.

wearable solar Pauline van Dongen

Wearable Solar op grootste Interactive Festival ter wereld

Het werk van Pauline van Dongen wordt door een internationale jury  beoordeeld op South by Southwest, het grootste Interactive Festival ter wereld (7-16 maart). Haar project wearable solar is geselecteerd op het thema draagbare technologie voor het zogenaamde SxSW Accelerator Programma. Het is tot stand gekomen in samenwerking met Gelderland valoriseert (Christiaan Holland) en Exergy (Gert Jan Jongerden).

Zonnecellen in kleding

Het project wearable solar is een voorbeeld van deze draagbare technologie waarbij zonnecellen in kleding worden geïntegreerd opdat met deze kleding energie opgewekt kan worden. Met de energie kan bijvoorbeeld een mobiele telefoon opgeladen worden. Handig in situaties waar geen stopcontact voorhanden is zoals bij (meerdaagse) muziekfestivals en buitensport.
Tijdens de afgelopen editie van de Mode Biënnale in Arnhem zijn in een workshop de eerste twee prototypes van deze innovatieve toepassing gepresenteerd. Voor een impressie zie deze korte video die speciaal voor dit project is gemaakt.

Wearable Solar – a video by Hammond Images from Pauline van Dongen on Vimeo.

Experimentele culturele uitingen

South by Southwest is een tiendaags festival dat plaatsvindt van 7-16 maart in Austin, Texas. Het is een uniek evenement met een combinatie van film, muziek en innovatie. Het festival bestaat al sinds 1987 en wordt jaarlijks in de lente gehouden. In de beginjaren kende South by Southwest uitsluitend muzikale optredens. Sinds 1994 bestaat het festival uit drie delen: behalve muziek is er een onderdeel interactieve media (SXSW Interactive Festival) en film (SXSW Film). South by Southwest staat vooral bekend om zijn vernieuwende en experimentele culturele uitingen.

zonnecellen light trapping TU Delft

Nieuwe generatie zonnecellen stap dichterbij

Onderzoekers van de TU Delft hebben een belangrijke stap gezet in de richting van een nieuwe generatie hoogrendabele en ultradunne zonnecellen van kristallijn silicium. Ze benaderden als eersten de theoretische limiet van de verhoging van lichtabsorptie (‘light trapping’) voor een breed lichtspectrum tot 99,8%. Al dertig jaar worden er pogingen gedaan om de limiet van deze verbetering van de absorptie door zonnecellen experimenteel aan te tonen. De onderzoekers gebruikten wafers van kristallijn silicium om de theoretisch voorspelde maximale verbetering van lichtabsorptie in een halfgeleidermateriaal experimenteel te bevestigen.

watt connects smart grids energienext

Even voorstellen: Watt connects

Watt connects is een netwerk voor (aankomende) professionals en broedplaats voor nieuwe ideeën en startende bedrijven op het gebied van intelligente energiediensten en producten. Het heeft een demonstratiecentrum op Energy Business Park Arnhems Buiten, waar je kennis kunt maken met Smart grids, de intelligente energienetwerken. Nieuwe technieken, diensten en applicaties worden er gedemonstreerd, en bezoekers kunnen gebruik maken van simulatietools. Aan de smart grid demonstratietafel worden praktijksituaties gesimuleerd.  Er is een vergader- en presentatieruimte die verhuurd worden. Watt connects organiseert regelmatig workshops, netwerkborrels en presentaties met open inschrijving. Zo is er 17 maart 2014 de workshop ‘Energietransitie in vogelvlucht

energieverbruik

Ons energieverbruik is voor 85% onzichtbaar

Wat zijn de ins en outs van onze energievoorziening? Wat verbruikt een gemiddeld gezin nu eigenlijk? Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft hierover het boekje ‘De rekening voorbij’ uitgebracht. Daarin wordt in begrijpelijke taal een beeld geschetst van onze huidige energiebehoefte en hoe daarin wordt voorzien.

70.000 kWh per persoon per jaar

Gesteld wordt dat ons energieverbruik voor 85% onzichtbaar is. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat we in Nederland met zijn allen jaarlijks ruim 1150 TWh (terawattuur) aan energie gebruiken in verschillende vormen, voornamelijk aardgas, aardolie en steenkool. Een TWh is een miljard kWh. Dit komt neer op 193 kWh per persoon per dag, ofwel 70.000 kWh per persoon per jaar. Dat is ruim zes maal de hoeveelheid geregistreerde energie die ons in rekening wordt gebracht door het energiebedrijf en aan de pomp. Het boekje is hier te downloaden.

nul op de meter woning

‘Nul op de meter’ woning timmert aan de weg

Stroomversnelling, een initiatief van zes corporaties en vier bouwpartijen, heeft onlangs in Arnhem het eerste prototype van een ‘nul op de meter’-woning gerealiseerd. Dit is een woning met technische aanpassingen, die leiden tot een energierekening van nul.

Energierekening

Bij het verlagen van energieverbruik in huis wordt meestal gedacht aan minder elektriciteit. Maar elektriciteit neemt bij een gemiddelde woning maar 23% voor zijn rekening. Het gaat vooral over de warmtevraag. En dan hebben we het over gasverbruik. Kijk maar eens naar de energierekening.

Energieneutraal

Voor het energieneutraal maken van een woning is meer nodig. De testwoning in Arnhem is van een nieuwe ‘huid’ voorzien. Ze heeft een voorgefabriceerde gevel- en dakelementen. Het dak heeft zonnepanelen. De ventilatie gaat via een warmte-terugwinning-installatie. Warme lucht, die uit de woning wordt afgezogen, verwarmt buitenlucht voor, die weer in de woning wordt geblazen. Een zon-thermisch paneel levert warm water om te douchen en voor ander huishoudelijk gebruik.

Woonlasten

Stoomversnelling wil aantonen dat het energiekostenneutraal aanpassen van bestaande woningen goed mogelijk is. Het initiatief kijkt naar renovaties bij naoorlogse rijtjeshuizen tot ‘nul op de meter’ woningen en wil er 111.000 realiseren. Via het netwerk van Energiesprong zijn meer partijen enthousiast geworden. Insteek van Stroomversnelling is dat de maandelijkse woonlasten voor de huurders gelijk blijven. Zij betalen hun energierekening niet meer aan het energiebedrijf, maar aan de woningbouwcorporatie. Voor dat geld knapt de corporatie met het bouwbedrijf de woning op. De woning wordt zo goed verbeterd dat de energiemeter over een jaar gemiddeld op nul uitkomt.

Ons huis verdient het

De 13 miljard euro per jaar, die betaald wordt aan energiekosten door bewoners van koop- en huurwoningen, zou ook besteed kunnen worden aan het energieneutraal maken van huizen. Zo is althans de gedachte van de initiatiefnemers van Ons huis verdient het. Via Nudge is een campagne begonnen om duidelijk te maken dat er veel vraag is naar ‘nul op de meter’-woningen. Woningeigenaren en huurders kunnen dat laten weten door hun huis op de kaart te zetten. Het stimuleert het kabinet om obstakels in wet- en regelgeving weg te halen en financieringsconstructies mogelijk te maken. Te denken valt aan extra hypotheekruimte van banken voor ‘nul op de meter’-woningen om grote woning-gerelateerde investeringen te doen. Ook kan zo de bouwindustrie  gestimuleerd worden om te komen met betaalbare duurzame woningaanpassingen. Stroomversnelling is zelf bezig met het uitwerken van een servicekosten regeling, die woningbouwcorporaties in staat stelt de energielast van hun huurders om te zetten in een ‘nul op de meter’-renovatie.

 

 

Studenten HAN bouwen solarboot

Acht studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelen een zonaangedreven boot, een zogeheten solarboot. Momenteel zijn ze een mal van piepschuim aan het maken in een loods van Qconcepts in Doetinchem, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de bouw van onder meer boten.

De studenten vinden het zelf een uniek project, omdat ze de boot helemaal zelf maken. Het vaartuig heeft straks vier zonnepanelen waarmee energie wordt opgewekt. Is er te weinig zon, dan vaart de boot verder op de accu van de elektromotor. Het is de bedoeling dat de studenten met hun eigen gebouwde zeilboot met zonnepanelen meedoen aan de zeilrace DONG Solar Challenge in Friesland en Groningen.

Leerproces

De studenten leren met dit project hoe ze een boot bouwen en hoe ze verschillende technieken moeten toepassen. Zo bouwen studenten Lucas Bergman en Milan van de Veerdonk de boot. Sander Knuvers houdt zich bezig met de softwaremogelijkheden. Hij bekijkt hoeveel energie van de zon is opgeslagen of dat ze op de accu van de elektromotor verder moeten varen. Het is een technische vaarrace waarbij uiteraard wordt gelet op de hoeveelheid zon tijdens de wedstrijd.

4 zonnepanelen

De kale boot zal 25 kilo wegen. De zonnepanelen wegen 4 keer 15 kilo en kunnen maximaal 1100 watt leveren. Het team wil niet prijsgeven hoeveel de solarboot straks met bestuurder zal wegen, omdat ze deze informatie niet willen delen met de concurrentie.

Pasen

Rond Pasen moet de boot klaar zijn. Volgens Jurian Rademaker van Qconcepts in Doetinchem ligt de druk hoog, omdat de studenten op 28 juni al met de eigen gebouwde boot willen meedoen aan de solarzeilrace in Friesland en Groningen. 21 scholen -en of bedrijfsteams doen mee aan deze wedstrijd in de A klasse, een hoge categorie voor boten met één persoon aan boord.

Monaco

Ook is er van 10 tot 12 juli een Solar 1 race in Monaco. Het is nog onduidelijk welke HAN-student daaraan mag meedoen. Ze willen allemaal wel deelnemen aan deze internationale race op zee.
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Omroep Gelderland.