Tag archive: biobased

HAN Biocentre zoekt bedrijven met biomassastromen en toepassers van de nieuwe grondstoffen

In het N1-programma Nijmeegse Kennis roept Karin Struijs van HAN Biocentre bedrijven op om samen te werken. Zij zoekt bedrijven die biomassastromen hebben én bedrijven die de herwonnen grondstoffen kunnen toepassen. Met het opraken van de fossiele brandstoffen en de stijging van de CO2 uitstoot, wordt het steeds meer van belang dat de producten die nu op basis van aardolie gemaakt worden, in de toekomst op basis van hernieuwbare biomassa geproduceerd gaan worden. Bioraffinage is een technologisch concept dat hierbij essentieel is. Lees verder.

eiwit voor energietransitie, watching COWSPIRACY

Eiwit voor energietransitie

Vandaag (1 maart 2016) toonde ik de documentaire COWSPIRACY voor 30 mensen. De documentaire leert ons twee dingen. Ten eerste dat ‘animal agriculture’ wereldwijd verantwoordelijk is voor 51% van de broeikasgasemissies (direct en indirect door bijvoorbeeld ontbossing). En laten we nu niet gaan discussiëren over het precieze cijfer, het gaat om de ordegrootte. Idem dat ‘animal agriculture’ leidt tot verdroging, vervuiling en stapels andere problemen. Ten tweede dat ‘de milieubeweging’ niet met dit onderwerp aan de slag wil. Na afloop vroeg ik mij af of ‘eiwit voor energietransitie’ een prominent onderwerp zou moeten zijn binnen het Gelders Energie Akkoord.

Een (gedeeltelijke) overstap op groene eiwitten zet wellicht veel zoden aan de dijk (woordgrapje vanwege zeespiegelstijging en extreem weer). Laten we de beperkte energierekening-bril (of korter Nuon-bril) afzetten, waarmee wij naar de energietransitie kijken. De idee fixe op energiebesparing en vergroening van elektriciteit, warmte en gas loslaten, en gaan verbreden met groene eiwit. Dit sluit ook aan bij mijn eerdere oproepen hier om de biobased economy volwaardig mee te nemen in de energietransitie. Ook het vervangen van fossiel door biomassa in producten en materialen blijft nog altijd onderbelicht. Maar voor beide is het nog niet te laat …..

Lees verder

VK: Zeewier is energiebron van de toekomst

Opbrengst kan die van windmolens overtreffen

Met de productie van zeewier op de Noordzee kan over tien tot twintig jaar evenveel duurzame energie worden geproduceerd als met windmolens in 2020. Dat zeggen onderzoekers van het Energieonderzoek Centrum Nederland over het Europese zeewierproject At Sea.

Lees verder

Gezocht: bedrijven in de EMT-sector en de maakindustrie die een ontwerpvraag hebben vanuit een hernieuwbare grondstof

Bent u nieuwsgierig naar ontwerp- en denkrichtingen vanuit de creatieve sector? Wilt u onderzoeken wat Biobased Desighn voor uw bedrijf kan betekenen?

Meld u dan nu aan voor dit innovatieproject en laat u verrassen door een groep ontwerpers die samen met u aan het werk gaan om ieder een uniek product te ontwerpen vanuit een hernieuwbare gondstof!

BIOBASED DESIGN is een initiatief van het ArtEZ Art Business Centre en de Provincie Gelderland i.s.m. de Regionale Centra voor Technologie.(RCT’s) Een innovatieproject voor bedrijven in de EMT-sector en de maakindustrie die een ontwerpvraag hebben vanuit een hernieuwbare grondstof. We denken daarbij aan bedrijven die bezig zijn met alternatieve product – of proces technologie waarbij de inzet van bio-based materialen in ontwikkeling is of overwogen wordt. Het uiteindelijke doel is om d.m.v. een samenwerking met de creatieve industrie verschillende ontwerp- en denkrichtingen te verkennen met biobased design producten als eindresultaat.

In BIOBASED DESIGN werken we samen met jonge professionals in product- & fashion design, die zijn afgestudeerd aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Tijdens de KICK OFF op 28 mei 2015 koopt u uw eigen expertise in – drie ontwerpers naar keuze – voor dit project. Na een uitgebreide briefing op locatie zullen zij aan de slag gaan met uw casus om vervolgens een conceptvoorstel te pitchen tijdens een openbare bijeenkomst op 8 juli 2015.

U krijgt dan maar liefst 3 BIOBASED design concepten aangeboden op uw innovatievraag.

Voor de vervolgstappen zijn er verschillende mogelijkheden voor begeleiding, financiering en onderzoek door het Centre of Expertise van ArtEZ, de Provincie Gelderland en de Regionale Centra voor Technologie. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van het Bio Innovatie Cluster Oost Nederland (BICON).

Wilt u met uw bedrijf in aanmerking komen voor BIOBASED DESIGN dan kunt u zich voor 20 april hier aanmelden.

BICON werkt

Volgens mij zijn we goed bezig met BIC-ON – het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland. Graag hoor ik suggesties voor verbetering! Als lid van het bouwteam heb ik – samen met anderen – de laatste tijd hard gewerkt aan vele zaken. Graag deel ik een aantal op deze blog om inzicht te geven in de ontwikkeling van BICON.

Lees verder

biobased

Voorlichtingsmiddag tender ‘biobest products’

De tender voor de subsidie voor de ontwikkeling van biobased producten is open van 3 maart t/m 8 mei. Deze is bedoeld om Gelderse MKB-bedrijven te stimuleren bij de ontwikkeling van biobased producten. Tijdens de voorlichtingsmiddag wordt info gegeven over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting. Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

biobased bic-on wur

Wageningen UR ontwikkelt uniek proces voor kristallisatie suikers

Uniek aan deze uitvinding is de toepasbaarheid op allerlei grondstofstromen, zelfs stromen met veel verontreinigingen. Hierdoor kan met minder stappen meer product gewonnen worden.

Proeffabriek

Met subsidie van de Provincie Gelderland onderzoekt Wageningen UR in het project ‘BIC-ON Kristallisatie’ het proces voor nieuwe toepassingen en de eigenschappen waaraan een toekomstige proeffabriek voor suikers moet voldoen. Wageningen UR werkt daarbij samen met FrieslandCampina en IPSS Engineering. In een proeffabriek kan het proces toepasbaar gemaakt worden voor verschillende industrieën.

Anti-oplosmiddel voor kristallisatie

Verschillende grondstof- en reststromen bevatten suikers. Voorbeelden hiervan zijn sucrose in sap van suikerbieten, lactose in zuivelgrondstoffen, en, meer exotisch, suiker in de suikerpalm. Vaak bestaan deze stromen uit een mix van componenten. Daardoor zijn veel bewerkingen nodig om te komen tot een zuiver product. Dit maakt de processen duur en vraagt relatief veel energie. In het door Wageningen UR ontwikkelde proces voor suikerstromen voegt men een anti-oplosmiddel aan de waterige massa toe waardoor de suikers minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door het water weg te vangen. Daardoor zullen de suikers onoplosbaar worden en kristalliseren.

Nieuw proces

In het nieuwe proces kunnen energie-intensieve bewerkingsstappen zoals carbonatie voor suikerwinning uit suikerbieten en suikerriet achterwege blijven. Warmte wordt efficiënt hergebruikt met behulp van zogenaamde zeolieten. Bovendien bestaat binnen het proces de uitbreidingsmogelijkheid om zelfs op kleine schaal de reststroom uit de productie van suikers direct te gebruiken voor productie van bioethanol en biogas. Zo kan men het proces onafhankelijk optimaliseren voor een wisselende marktvraag naar suiker, bioethanol en energie.

Suikerraffinage

Wanneer de proeffabriek succesvol draait, kan suiker op kleinere schaal geproduceerd worden. De innovatiesnelheid neemt zo toe, en de ontwikkeling van meerdere (proef)fabrieken binnen Gelderland is dan een reële mogelijkheid. Het is zelfs denkbaar dat door de beschikbaarheid van de technologie er weer suikerbieten in Gelderland kunnen worden verbouwd en verwerkt, waar dit voor boeren binnen de provincie voorheen om logistieke redenen (grote fabriek of grote afstand) niet mogelijk was.

Besparing energie

Door het proces goedkoper en op kleine schaal uit te voeren kunnen mineralen en water direct gerecycled worden. Dat levert een besparing op: in logistieke en proceskosten, en in energieverbruik en CO2-uitstoot. Omdat het water tijdens het indampen vervangen wordt door een anti-oplosmiddel kan een tot nu toe minder toegankelijke fractie van het product makkelijker gewonnen worden. Wageningen UR schat in dat de suikerindustrie op deze manier flink kan besparen op haar energieverbruik. Meer info bij dr.ir.Ruben Kolfschoten van de WUR.

PBL biomassa

Biomassa: wensen en grenzen

Onlangs bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de toegankelijke interactive ‘Biomassa: wensen en grenzen’ uit. Hij gaat over de problematiek rond biomassa, bio-energie en de biobased economy, en is gebaseerd op het onderzoek van PBL. Het PBL wil er de discussie rondom biomassa mee ondersteunen.

Vruchteloze discussies

De interactive brengt de complexe materie en de achtergronden van soms tegensprekende data inzichtelijk in beeld. Het debat over biomassa wordt vaak in termen van ‘goed’ of ‘slecht’ gevoerd. Volgens het PBL maken deze vruchteloze discussies het bijvoorbeeld moeilijk in Europa tot algemeen geaccepteerde duurzaamheidscriteria te komen. Duidelijkheid daarover is cruciaal om zekerheid te bieden aan investeerders in bio-energie. Er is een ‘verlammende situatie’, die volgens het PBL wordt veroorzaakt door tegengestelde belangen én een gebrek aan overzicht. Met de interactive hoopt het PBL daar verandering in te brengen.

biobased

Tender ‘biobest products’ open

De tender ‘biobest products’ geeft extra stimulans om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. U kunt nu subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van biobased producten.

De provincie Gelderland wil de bekendheid vergroten van biobased producten, die bijdragen aan het vervangen van aardolie als grondstof. Ze stimuleert daarom Gelderse MKB-bedrijven bij hun ontwikkeling van deze biobased producten. Voor de uitvoering van de subsidieregeling maakt de provincie gebruik van een tenderregeling. Dit betekent dat u alleen gedurende een bepaalde termijn een subsidie kunt aanvragen.

• De tender is open van 3 maart t/m 8 mei 2014
• De voorlichtingsmiddag over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting is op 17 maart van 13.00-16.00 uur, provinciehuis (zuid galerij)
• Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

Meer informatie vindt u hier.