Tag archive: biomassa

Hoe belangrijk is biomassa voor Nederland?

Op dit moment komt meer dan de helft van de duurzame energieproductie (87 PJ) in Nederland uit biomassa. De prijs van biomassa lijkt stabieler dan die van wind en zon, maar met een gericht innovatieprogramma dat verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte beschikbaarheid stimuleert zou hij nog verder kunnen dalen. Dit kan bijvoorbeeld door Nederlandse bossen efficiënt te beheren.

Zo werd bewezen dat het toepassen van stoom en hogedruk een uitstekende methode is om waardevolle componenten uit biomassa te halen. Op dit moment wordt er met het EU BESTF2- project huishoudelijk afval omgezet naar een geschikte grondstof om butanol en waterstof van te maken. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het begin is er.

Lees verder

HAN Biocentre zoekt bedrijven met biomassastromen en toepassers van de nieuwe grondstoffen

In het N1-programma Nijmeegse Kennis roept Karin Struijs van HAN Biocentre bedrijven op om samen te werken. Zij zoekt bedrijven die biomassastromen hebben én bedrijven die de herwonnen grondstoffen kunnen toepassen. Met het opraken van de fossiele brandstoffen en de stijging van de CO2 uitstoot, wordt het steeds meer van belang dat de producten die nu op basis van aardolie gemaakt worden, in de toekomst op basis van hernieuwbare biomassa geproduceerd gaan worden. Bioraffinage is een technologisch concept dat hierbij essentieel is. Lees verder.

Bioenergie plus voedsel positief benaderen

Volgens mij is het hoog tijd om de frame food-for-fuel om te buigen naar food-and-fuel. Ofwel om angst om te zetten in hoop. Hoop op elkaar versterkende duurzame ontwikkeling van bioenergie èn voedselvoorziening. Naast het fundament van mijn Wageningse studie, een meer recente curcus ‘biobased economy’ en rapporten van het Duitse Nova Institut, voel ik nu ook rugdekking voor deze gedachte vanuit een tiental universiteiten, instituten en de Wereldbank. Laten we bioenergie plus voedsel positief benaderen.

Lees verder

Energieakkoorden en biobased economy

Als we in 2050 klaar zijn met de Energieakkoorden (waaronder het ‘Gelders’) dan gebruiken we nog steeds veel fossiele grondstoffen. Daar willen we als maatschappij om diverse redenen vanaf. Dat kan ook, als we vol (blijven) inzetten op de (circular) biobased economy. Het werkveld dat agro, energie en chemie verbindt. Fossiele grondstoffen worden namelijk niet alleen ingezet voor elektriciteit, warmte en brandstof, maar ook als grondstof voor bijvoorbeeld kunststoffen, chemicaliën en medicijnen. Nederland importeert zelfs veel meer fossiele grondstoffen voor producten en chemicaliën dan voor de eigen energievoorziening sec1. Welliswaar exporteren we veel producten en chemicaliën, maar zelfs die kunnen we beter vergroenen. Energietransitie en biobased economy zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Laten we ze dan ook in de energieakkoorden optimaal verbinden.

Lees verder

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

BICON nieuws waaronder nieuwe tender biobest

Midden in de zomerperiode nog even een fikse update over het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (#BICON). Excuses voor de lengte van deze blog, dit lijkt nu meer op een nieuwsbrief, beterschap beloofd. Deze poging tot ‘overzicht’ kan daarentegen van meerwaarde zijn met de ‘innovatietafel’ van het Gelders Energie Akkoord (#GEA) voor de deur.

Lees verder

Voorstel ontwikkeling opleiding Biogas Proces Operators

Diverse Achterhoekse producenten van biogas hebben behoefte aan een specifieke opleiding voor biogas proces operators. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is kennis en ervaring met de dagelijkse praktijk van de productielocaties. In de opleiding zou ingegaan moeten worden op bijvoorbeeld het verhelpen van veel voorkomende storingen in de installaties voor de vergisting van mest- en zuiveringsslib.

Met ondersteuning van de CoP Goud voor Groenlo heeft de stichting Biomassa nu in samenwerking met AOC Oost en CAH Vilentum een voorstel voor de ontwikkeling van een dergelijke opleiding opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van opleiding op actieve productielocaties. Voor de financiering is in overleg met de Regio Achterhoek een aanvraag ingediend bij het Erasmus Programma van de EU.

RMO

Eerste Reactor voor Organisch Materiaal in aanbouw

Het bedrijf Enerpy uit Maarn heeft een ‘Reactor voor Organisch Materiaal’(RMO)- technologie ontwikkeld en wereldwijd gepatenteerd en staat aan de vooravond om deze technologie van prototype naar een volwaardige machine te brengen. Met de technologie kunnen grondstoffen worden geproduceerd uit organisch afval (waaronder biomassa), op een duurzame manier. De hernieuwde grondstoffen zijn asfalt, kool, methaangas, organische zuren en olie. Deze nieuwe grondstoffen gaat Enerpy vermarkten.

Hernieuwbare energie

Op dit moment wordt de eerste RMO in Nederland gebouwd. Het is een volwaardige industriële machine, die wordt geïnstalleerd in een loods van 20 bij 25 meter. Deze demonstratie installatie zal een aantal keer per jaar draaien. De eerste test zal zijn op basis van bermgras. Er worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerden voor het testen van andere organische materie. De RMO-technologie is een mooi voorbeeld van hoe Enerpy het vinden van een bron voor hernieuwbare energie combineert met het bestrijden van diverse afvalproblemen.

goud voor groenlo mest

Kansen voor verwaarden van mest

De CoP Goud Voor Groenlo organiseert in samenwerking met oa de provincie Gelderland en CAH Vilentum de Werkconferentie ‘Kansen voor verwaarden van mest’. De CoP stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bedrijven, overheden en andere organisaties die werken aan de verwerking van mest en andere biomassastromen voor ondermeer de productie van duurzame energie. De bijeenkomst is daarom bestemd voor alle belanghebbenden uit de mestketen. Het is doel is gezamenlijk kansrijke richtingen te definiëren voor de verwerking en verwaarding (meststoffen, mineralenterugwinning en energie) van dierlijke mest in Gelderland.

Tot de sprekers behoren onder andere de gedeputeerde Duurzaamheid & Klimaat van de provincie Gelderland, Annemieke Traag, de medewerker betrokken bij het opstellen van het mestbeleid bij DG Agro van het ministerie EZ, Harm Smit en Hans van den Boom, sector manager Veehouderij van de Rabobank.

Aan het symposium kunnen maximaal 75 mensen deelnemen en vol is vol.  Inschrijven als deelnemer kan door een mail met uw naam en verdere NAW gegevens te sturen naar aanmelden@goudvoorgroenlo.

stages biomassa

Studenten doen R&D naar biomassa bij Achterhoekse bedrijven

Dankzij de werving en bemiddeling van de Innovatiehub Biomassa doen studenten zeven R&D projecten bij Achterhoekse bedrijven. Door overlap in de projecten en onderlinge discussie tussen de studenten ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. Volgens manager Iris Walhout is de Innovatiehub daarmee uniek. “Er ontstaat daadwerkelijk een versnelling van de innovatie,” zegt Iris Walhout, “Voor de toekomst van de betrokken bedrijven, de regio en de ontwikkelingen in de mestsector heeft dat grote waarde.”

Bedrijfsstagecentrum

De innovatiehub Biomassa is een initiatief van de stichting Biomassa in samenwerking met het Fast Forward programma van Saxion. De innovatiehub startte in november 2013. Het is een bedrijfsstagecentrum dat stagiaires en afstudeerders van verschillende opleidingen werft aan de hand van onderzoeksopdrachten in de vorm van innovatieve projecten van de participanten. Iris Walhout begeleidt en ondersteunt de studenten bij de uitvoering van de projecten. Via wekelijkse gezamenlijke activiteiten kunnen de studenten ook leren van elkaars ervaringen.

Mestverwerking

De stichting Biomassa richt  zich voorlopig vooral op het stimuleren van innovaties op het gebied van mestverwerking  vanwege het grote overschot eraan in de Achterhoek. De algemene ervaring van de bedrijven uit deze sector is dat ze veel tijd kwijt zijn aan het werven en begeleiden van stagiairs voor hun R&D projecten en moeite hebben met het vinden van goed personeel. Door de werving en begeleiding van de studenten door de Innovatiehub Biomassa wordt de bedrijven veel werk uit handen genomen. Tegelijk komen ze op een laagdrempelige wijze in contact met een potentieel aan nieuwe werknemers.

Opleidingen afstemmen op praktijk

Diverse bedrijven uit de sector geven aan dat er ruimte is voor het verder verbeteren van de afstemming van de opleidingen op de praktijk. Aan de hand van de contacten die zijn ontstaan via de Innovatiehub komen hierover nu gesprekken met de opleiders op gang.

In de stichting Biomassa werken o.a. de volgende partijen intensief samen: Dorset (Aalten), ForFarmers (Lochem), Groot Zevert (Beltrum), Wilba Techniek (Eibergen), Waterstromen (Lochem), Nijhuis Water Technology (Doetinchem), Twenergy (Almelo), Stichting Groen Gas Nederland, LTO Noord en CAH Vilentum. De realisatie van de Innovatiehub Biomassa is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.

PBL biomassa

Biomassa: wensen en grenzen

Onlangs bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de toegankelijke interactive ‘Biomassa: wensen en grenzen’ uit. Hij gaat over de problematiek rond biomassa, bio-energie en de biobased economy, en is gebaseerd op het onderzoek van PBL. Het PBL wil er de discussie rondom biomassa mee ondersteunen.

Vruchteloze discussies

De interactive brengt de complexe materie en de achtergronden van soms tegensprekende data inzichtelijk in beeld. Het debat over biomassa wordt vaak in termen van ‘goed’ of ‘slecht’ gevoerd. Volgens het PBL maken deze vruchteloze discussies het bijvoorbeeld moeilijk in Europa tot algemeen geaccepteerde duurzaamheidscriteria te komen. Duidelijkheid daarover is cruciaal om zekerheid te bieden aan investeerders in bio-energie. Er is een ‘verlammende situatie’, die volgens het PBL wordt veroorzaakt door tegengestelde belangen én een gebrek aan overzicht. Met de interactive hoopt het PBL daar verandering in te brengen.