Tag archive: circulaire economie

Slotconferentie ‘Business Modellen Circulaire Economie’

Afgelopen oktober startte het nationaal onderzoek naar circulaire economie op initiatief van Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Nijmegen School of Management. Dit onderzoek heeft tot doel de staat van de circulaire economie in Nederland in kaart te brengen en kansen te signaleren voor bedrijven en burgers.

Met die inzichten kunnen nieuwe business- en verdienmodellen ingericht worden. Voor het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld en een website gebouwd. Ook wordt een groot aantal interviews afgenomen.
Het belang is groot; wil de regering haar ambities voor een circulaire economie behalen, dan moeten er vele miljarden geïnvesteerd worden in nieuwe infrastructuur en organisatievormen. De uitkomsten van dit onderzoek worden op 18 mei 2017 gepresenteerd op een slotconferentie in de Eusebiuskerk in Arnhem, gevolgd door een Circulaire Economie markt en regio-tours.

Tijden zijn nog niet bekend. Houd de website van de Gemeente Arnhem in de gaten voor meer informatie.

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

Nieuwe samenwerking  voor circulaire economie

Zeven partijen die zich hard maken voor de omslag naar een circulaire economie gaan hun krachten bundelen. MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio en IMSA zetten samen met het Ministerie van I&M een nieuw programma op dat zich expliciet richt op het daadwerkelijk verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. Het is voor het eerst dat overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen op deze manier samenwerken. Gezamenlijk doel is dat Nederland een wereldwijde voorloper op het gebied van circulaire economie wordt.

Groene groei

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Dit model wordt in toenemende mate erkend als het economisch model van de toekomst: het maakt industrielanden (veel) minder afhankelijk van schaarser wordende grondstoffen en energiebronnen, vermindert afvalstromen en uitstoot, en leidt tot vernieuwende economische activiteiten. TNO-Onderzoek toont aan dat er op die wijze in Nederland jaarlijks €7,3 miljard kan worden bespaard op grondstoffen. Daarnaast kunnen er 54.000 banen worden gecreëerd en kan de milieulast aanzienlijk worden verlaagd. Niet voor niets ziet de SER de circulaire economie als één van de dragende pijlers onder Groene Groei.

RACE

Een transitie naar een circulaire economie is echter een proces van jaren en vraagt naast technische innovaties ook aanpassingen van het gehele economische systeem. Dat maakt nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen noodzakelijk. Het nieuwe programma gaat van start onder de naam RACE, wat staat voor Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie. Binnen RACE wordt niet alleen gewerkt aan technische aspecten (zoals het circulair ontwerpen en energieneutraal recyclen) maar nadrukkelijk ook aan de benodigde sociale en systeeminnovatie. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en gezamenlijke communicatie en kennisopbouw. De RACE-coalitie werkt de komende weken de eerste deelprojecten uit in programma’s die dit najaar van start gaan.