Tag archive: energietransitie

En toen ging het licht aan… laat maatschappelijke relevantie energietransitie zien

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek publiceerde onlangs het boek En toen ging het licht aan… Hiermee wil de stichting de maatschappelijke relevantie van de energietransitie voor het voetlicht brengen. Theo Bosma, directeur research & innovation for energy bij DNV GL en SEECE-stuurgroeplid, vertelt over zijn bijdrage.

Lees verder

Rabobank steunt kersverse startups in GreenTech sector

Ondernemende studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Aventus ontvingen uit handen van directievoorzitter Barry van de Lagemaat van Rabobank Apeldoorn en omgeving een bijdrage vanuit het Rabo ImPactfonds. De bijdrage is bedoeld als financiële ondersteuning voor duurzaam, innovatief ondernemerschap. Met de bijdrage kunnen de studenten de businessplannen van hun startup nu daadwerkelijk omzetten naar realisatie en productie.

Lees verder

Zelf aan de knoppen van het elektriciteitsnet!

Wat speelt er rondom de energietransitie en wat voor invloed heb je daar nu op? Voor antwoorden op deze vragen heeft Watt Connects een interactieve demotafel ontwikkeld. Door zelf aan de knoppen te zitten ervaar je de invloed van bijvoorbeeld zonnepanelen, oplaadbare auto’s, windenergie en opslag op het elektriciteitsnet. Je ziet het effect van de energietransitie op wijkniveau. De vraag is: hoe los je de problemen die ontstaan samen weer op? Kom daarvoor op 22 november naar de workshop Energietransitie bij Watt Connects.

Lees verder

eiwit voor energietransitie, watching COWSPIRACY

Eiwit voor energietransitie

Vandaag (1 maart 2016) toonde ik de documentaire COWSPIRACY voor 30 mensen. De documentaire leert ons twee dingen. Ten eerste dat ‘animal agriculture’ wereldwijd verantwoordelijk is voor 51% van de broeikasgasemissies (direct en indirect door bijvoorbeeld ontbossing). En laten we nu niet gaan discussiëren over het precieze cijfer, het gaat om de ordegrootte. Idem dat ‘animal agriculture’ leidt tot verdroging, vervuiling en stapels andere problemen. Ten tweede dat ‘de milieubeweging’ niet met dit onderwerp aan de slag wil. Na afloop vroeg ik mij af of ‘eiwit voor energietransitie’ een prominent onderwerp zou moeten zijn binnen het Gelders Energie Akkoord.

Een (gedeeltelijke) overstap op groene eiwitten zet wellicht veel zoden aan de dijk (woordgrapje vanwege zeespiegelstijging en extreem weer). Laten we de beperkte energierekening-bril (of korter Nuon-bril) afzetten, waarmee wij naar de energietransitie kijken. De idee fixe op energiebesparing en vergroening van elektriciteit, warmte en gas loslaten, en gaan verbreden met groene eiwit. Dit sluit ook aan bij mijn eerdere oproepen hier om de biobased economy volwaardig mee te nemen in de energietransitie. Ook het vervangen van fossiel door biomassa in producten en materialen blijft nog altijd onderbelicht. Maar voor beide is het nog niet te laat …..

Lees verder

Start campagne naar rol burgers in energietransitie

Op 4 juni 2014 wordt in het stadhuis van Apeldoorn het startsein gegeven van het vervolg op My 2030s, het onderzoek naar de rol van burgers in de transitie naar een duurzame samenleving. My 2030s – Energie onderzoekt de actieve rol van burgers in het opwekken van duurzame energie. Het project is een initiatief van Tertium en het Athena Insituut van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met TU Delft, Alliander en Natuur & Milieu. De bijeenkomst in Apeldoorn is vrij toegankelijk na aanmelden.

Wensen en zorgen burgers

My 2030s was het eerste kwalitatieve onderzoek naar de wensen en zorgen van burgers over de Biobased Economy, een economie waarin fossiele grondstoffen grotendeels zijn vervangen door plantaardige alternatieven. In 2012 werden publieksbijeenkomsten gehouden in Nijmegen, Amsterdam, Tilburg en Rotterdam. Ondernemers, wetenschappers en opiniemakers presenteerden er hun visie op de Biobased Economy en de impact ervan op het dagelijks leven in het jaar 2032. Naast reguliere bezoekers bestond het publiek uit de Microsociety, een burgerpanel van 20 personen dat een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving. Met hen vonden voor- en nagesprekken plaats om hun denkbeelden over de Biobased Economy te onderzoeken. Na afloop van de reeks werd de Microsociety ook schriftelijk geënquêteerd. Download hier het eindrapport Burgers over de Biobased Economy.

Microsociety als change agents

Het vervolg op My 2030s – Energie maakt onderdeel uit van de topsector Energie. My 2030s – Energie combineert een brede publiekscampagne met interventieateliers waarin gewone burgers worden opgeleid tot change agents die concreet actie ondernemen op het gebied van energiebesparing, decentrale opwekking of gebruik van duurzame energie. Tijdens een reeks openbare publieksbijeenkomsten in vier Nederlandse steden beschrijven ondernemers, wetenschappers, energie-experts, pioniers en columnisten de gevolgen van de energietransitie voor ons dagelijks leven in het jaar 2034. De reeks wordt weer gecombineerd met een burgerpanel Microsociety. De Microsociety wordt intensief begeleid; de afzonderlijke programma’s worden telkens voor- en nabesproken. Door middel van kwalitatief onderzoek worden de opvattingen, angsten, wensen en (voor-) oordelen van de Microsociety in kaart gebracht. Na afloop van de publieksprogramma’s zijn de leden van de Microsociety op de hoogte van de uitdagingen op het gebied van energietransitie. Dat maakt ze in potentie geschikt voor de rol van change agent.

Burgers stimuleren

Om te bestuderen of dat ook kan gebeuren, wordt de methode van het interventieatelier gebruikt. Tijdens twee intensieve sessies delen experts hun kennis met de deelnemers, die plannen maken om zelf aan de slag te gaan met energietransitie. Vervolgens krijgen de deelnemers een klein budget en ondersteuning om de plannen ten uitvoer te brengen. Gedurende dit traject brengen wetenschappers de kansen en mogelijke belemmeringen bij de uitvoering van deze plannen in kaart. Uiteindelijk leidt het onderzoek en het begeleiden van de change agents tot een effectieve methode om burgers te stimuleren actief een rol te spelen in de energietransitie. De methode kan worden toegepast bij organisaties die een beroep moeten doen op de handelingsbereid van burgers, niet alleen op het gebied van energie, maar tevens ook bij andere grote maatschappelijke transities.