Tag archive: Provincie Gelderland

Ondertekening convenant samenwerking HAN en Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland en de HAN hebben op 22 maart een convenant voor een samenwerkingsagenda 2016-2019 ondertekend. Hiermee spreken beide partijen uit de samenwerking rond de volgende thema’s te intensiveren: Health, Sustainable Energy + Environment en Smart Region. Deze thema’s zijn de zwaartepunten van de HAN en sluiten nauw aan op de provinciale sociaal-economische agenda.

Lees verder

Gezocht: de beste startups van Gelderland!

Op 25 mei wordt op initiatief van Provincie Gelderland een groot startup-evenement georganiseerd als onderdeel van de landelijke StartupFest, de afsluiting van StartupDelta met Neelie Kroes. Dit evenement, Startup50 Gelderland, kent de climax in de Eusebiuskerk in Arnhem, met een inspirerende (internationale) spreker en de uitreiking van het Startup50 magazine met de 50 beste startups van Gelderland! Voorafgaand aan het evenement op 25 mei zullen in heel Gelderland de beste startups en meest relevante investeerders worden aangehaakt om er zeker van te zijn dat er een geweldige top 50 ontstaat met Gelderse startups.

Lees verder

Energieakkoorden en biobased economy

Als we in 2050 klaar zijn met de Energieakkoorden (waaronder het ‘Gelders’) dan gebruiken we nog steeds veel fossiele grondstoffen. Daar willen we als maatschappij om diverse redenen vanaf. Dat kan ook, als we vol (blijven) inzetten op de (circular) biobased economy. Het werkveld dat agro, energie en chemie verbindt. Fossiele grondstoffen worden namelijk niet alleen ingezet voor elektriciteit, warmte en brandstof, maar ook als grondstof voor bijvoorbeeld kunststoffen, chemicaliën en medicijnen. Nederland importeert zelfs veel meer fossiele grondstoffen voor producten en chemicaliën dan voor de eigen energievoorziening sec1. Welliswaar exporteren we veel producten en chemicaliën, maar zelfs die kunnen we beter vergroenen. Energietransitie en biobased economy zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Laten we ze dan ook in de energieakkoorden optimaal verbinden.

Lees verder

Ruimte voor Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland nodigt u van harte uit voor het congres Ruimte voor Gelderland op 3 november 2015 van 15.00 – 21.00 uur in Hart van Holland in Nijkerk.

De Provincie werkt aan de economische kracht, de onderlinge verbondenheid en een vitale leefomgeving van en voor alle Gelderlanders. Voor alles doen we dat samen. Met overheden, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties. Kortom, met iedereen die zich betrokken voelt bij de uitdagingen waar onze provincie voor staat.

U kunt zich vanaf eind september inschrijven via deze website.

Cleantech Tour Gelderland 2015

Twaalf bijzondere bedrijven bezocht provincie Gelderland in de cleantech tour 2015. Ik mocht deze tour voorbereiden, samen met mijn collega’s @WillemHuntink en @g_taat (Gerard). Bedrijfsbezoeken om onze nieuwe Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk meer feeling te geven met deze groeiende ‘sector’ die hard werkt aan de energietransitie. Bedrijven waar innovatie centraal staat om de carbon-footprint / milieudruk naar beneden te krijgen en daarmee groene groei te brengen; soms ook wel circulaire economie of biobased economy genoemd. Met alle bedrijven bespraken wij waar zij sterk in zijn, wat hun groeiontwikkeling is en waar ze tegenaan lopen. Trots op deze bedrijven in Oost Nederland breng ik hen graag beeld.

Lees verder

“Werken en Leren met Energie brengt onderwijs en bedrijfsleven naar elkaar”

Het hbo-deeltijdonderwijs Samen Werken en Leren met Energie wordt ondersteund door de provincie Gelderland. Mark van der Heijden, programmaleider arbeidsmarkt-onderwijs/human capital bij de provincie, vertelt waarom deze onderwijsvorm onmisbaar is.

Arbeidstekort
“In de Gelderse energiesector komt de vraag naar technici niet overeen met de ontwikkeling van de beroepsbevolking”, zegt Van der Heijden. Dat sluit aan bij een landelijke trend. Er is een groeiend tekort aan werktuigbouwkundigen en elektrotechnici in Nederland. “Tussen 2011 en 2016 is de vervangingsvraag – naar schatting – 5000 voor elektrotechnici en eveneens 5000 voor werktuigbouwkundigen”, vertelde Robert Berends, humanresourcesmanager bij Alliander, onlangs tijdens een presentatie over het Werken en Lerentraject.

“Wij vroegen ons af: kunnen we geïnteresseerden begeleiden naar een technische functie in de energiebranche?” Zegt Van der Heijden. Werken en Leren met Energie geeft een antwoord op die vraag: ja.

Werken en leren
Deelnemers starten hun hbo-opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tegelijkertijd met een baan bij een energiegerelateerd bedrijf. “Het is goed dat leerwerkers gelijk inzetbaar zijn. Dat komt overeen met de vraag uit het bedrijfsleven. Bedrijven willen dat een leerwerker gelijk rendeert”, aldus Van der Heijden.

Het leerwerktraject richt zich vooral op bekwame mensen die affiniteit hebben met techniek, maar niet de juiste opleiding hebben om een functie op hbo-niveau te vervullen bij een energiegerelateerd bedrijf. “Het is goed om mensen van de ene naar de andere branche te helpen. Je moet talenten optimaal benutten en niet de economie laten bepalen of deze mensen inzetbaar zijn of niet. Talenten hoeven niet in de sector te blijven waar ze voor zijn opgeleid”, aldus Van der Heijden.

Verbindingen leggen
Hij benadrukt het belang van verbindingen tussen onderwijs en het bedrijfsleven. “Het is mooi hoe onderwijs naar het bedrijfsleven wordt gebracht en andersom. We kunnen niet zonder kruisbestuiving. Wat de toekomst ook brengt: als bedrijven en onderwijsinstellingen verbonden zijn, kunnen ze op elkaar inspelen.”

“En als wij willen dat talentvolle mensen inzetbaar blijven, moeten ze kunnen blijven leren. Daar moet een systeem voor komen. Werken en Leren met Energie helpt daarbij. Ik zou deze onderwijsvorm ook aanraden voor andere sectoren. En er kunnen dwarsverbanden worden gelegd. Energy&Food bijvoorbeeld”, aldus Van der Heijden.

Provinciale steun
De provincie Gelderland staat klaar om drempels die het project in de weg staan te verlagen. “Bedrijven betalen vier jaar lang collegegeld en minimumloon voor de leerwerker. Ze vinden het echter lastig om vier jaar vooruit te kijken. Ze lopen een financieel risico. Dat proberen wij te verkleinen door subsidie te verstrekken”, zegt de provinciemedewerker. Provincie Gelderland stelde vorig jaar 200.000 subsidie beschikbaar. Daarnaast vervult de provincie een faciliterende rol. “We kunnen informatie geven en partijen met elkaar verbinden”, zegt Van der Heijden.

SEECE
Werken en Leren met Energie werd geïnitieerd door het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Kijk op www.werkenenlerenmetenergie.nl voor meer informatie.

Energiek Gelderland stimuleert energietransitie

De provincie Gelderland heeft een nieuwe website voor iedereen die het leuk vindt en meer wil leren, weten, of wil samenwerken op het gebied van energietransitie en ruimtegebruik in Gelderland. Sluit je aan bij netwerken, praat mee, bekijk projecten en lees meer over welke kaarten, programma’s en subsidies jouw duurzame energie initiatief verder kunnen helpen.

Energiek Gelderland is een platform om de energietransitie in Gelderland te stimuleren door beschikbare kennis en energie-informatie te ontsluiten en gericht te delen tussen de Gelderse samenwerkingspartners. De site is mede mogelijk gemaakt door het Prioritair Programma Energietransitie & Programma Ruimte van de provincie Gelderland.

Nieuwe Gelderse subsidieregeling voor experimentele producten

Gelderse ondernemers in de energie- en milieutechnologie die met creatieve ondernemers (willen) werken aan een experimenteel product- en/of procesontwikkeling, kunnen aanspraak maken op een nieuwe subsidieregeling van de Provincie Gelderland. De regeling ‘collectief onderzoek/ creatieve sector’ is per 1 juli 2014 ingegaan. Tot en met 30 september 2014 kunnen aanvragen worden ingediend. Per aanvraag wordt maximaal 50.000 euro subsidie verstrekt. In totaal is er 400.000 euro voor subsidies.

De regeling is voor ondernemers uit de creatieve sector, in samenwerking met een ondernemer uit een andere branche of sector. Het gaat met name om de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procédés of diensten. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur voor alleen demonstratiedoeleinden.

Meer informatie

Provincie Gelderland (de regeling) en Provincieloket

Oost NV: Gerard Monninkhof, gerard.monninkhof@oostnv.nl

Platform Creatieve Technologie

Slag om de toekomst

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Nieuwe technologieën beïnvloeden in grote mate ons mens-zijn en de maatschappij. We krijgen steeds meer invloed op het gebruik en de invulling van onze eigen omgeving. Leven we straks in een wereld waarin we onze eigen meubels printen, onze eigen gezondheid analyseren en we zelf energie opwekken?

Op donderdag 26 juni kijken we vooruit! Daan Roosegaarde, kunstenaar en ontwerper, deelt zijn visie op de toekomst. Studio Roosegaarde staat internationaal bekend om zijn ‘social designs’ zoals Dunes en Intimacy waarin de relatie tussen mensen, technologie en ruimte wordt verkend. Met ‘zijn’ Smart Highway bereikte Roosegaarde onlangs nog het nieuws. Samen met ontwikkelaar Heijmans wil hij de weg duurzaam en interactief maken. Onder andere door slimme verlichting en verkeerstekens die zich aanpassen aan de wegsituatie.

Waar Roosegaarde zich richt op het wegdek, houdt Tesla zich bezig met de auto’s die er op rijden. In 2008 startte men met de verkoop van de Tesla Roadster, een volledig elektrisch aangedreven sportauto. In 2015 komt het derde volledig elektrische model op de markt (Model X-crossover-SUV). Ongetwijfeld binnenkort ook te zien in Duiven, waar Tesla een nieuwe vestiging heeft geopend.

Is Tesla dé auto van de toekomst? Volgens supervisionair Elon Musk wel! Hij is de drijvende kracht achter het merk en o.a. mede-uitvinder van Paypall en SpaceX. Tesla vertelt deze middag over haar gedachtengoed. En als anderen u niet voor zijn, kunt u ook nog even plaatsnemen in een van de modellen die we deze middag hebben staan.

Programma

14:30 uur – Inloop & ontvangst
15:00 uur
– Welkom
– Tesla
– Provincie Gelderland – “Creatieve sector in de lead… succesvolle innovaties”
– Daan Roosegaarde
18:00 uur – Borrel

Inschrijven

Voorgenomen windparklocaties Gelderland bekend

De provincie Gelderland heeft de voorgenomen windparklocaties opgenomen in de Ontwerpwindvisie Gelderland. De ontwerpvisie ligt tot 27 juni 2014 ter inzage. Gelderland heeft afspraken gemaakt met het Rijk om minstens 230,5 megawatt windenergie op te wekken aan windenergie. Dat is goed voor minimaal 140.000 huishoudens.

Plannen en vergunningen

De windvisie geeft aan waar windenergie kan worden opgewekt en hoeveel er per locatie ongeveer mogelijk is. Marktpartijen, ontwikkelaars en burgerinitiatieven kunnen vervolgens plannen maken voor de realisatie van windturbines. Met deze plannen, voorzien van een goed ruimtelijk ontwerp en met aandacht voor compensatie en participatie van omwonenden, kunnen de initiatiefnemers de gemeente(n) vragen om aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning.

Voorkeur combinatie met andere functies

Er staat al 36 MW aan windturbines in Gelderland, er is 34 MW in aanbouw en er is 100 MW in onderzoek. Deze locaties zijn reeds opgenomen in de Omgevingsvisie, het plan voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie. Voor de aanvullende locaties heeft de provincie het afgelopen jaar in overleg met Gelderse regio’s en gemeenten locaties gevonden waar windenergie mogelijk is. In de verschillende regio’s zijn hiervoor ‘Windateliers’ georganiseerd om ruimtelijk de meest geschikte locaties voor windenergie te zoeken. Er is een voorkeur voor het combineren van windenergie met andere, intensieve functies in een gebied zoals (hoofd)infrastructuur of regionale bedrijventerreinen. De provincie legt de door de gemeenten aangedragen geschikte gebieden voor windenergie ruimtelijk vast in de provinciale windvisie.

Meer informatie, Provincieloket: 026 – 359 9977, provincieloket@gelderland.nl

Seminar ‘Inzet en regelgeving mini-windturbines’

Dit seminar over mini-windturbines wordt georganiseerd door Brisk Events in samenwerking met de provincie Gelderland en NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie). Acht sprekers zullen hun visie geven over hoe de groei van mini-windturbines zich in Nederland kan gaan afspelen en op welke wijze de overheid die groei kan stimuleren. Morten Victor Pedersen, voorzitter van de Deense Mini-Wind Vereniging, zal als key-note gastspreker het succes van mini-windturbines in Denemarken  toelichten. 

Energietransitie

De voorgenomen en steeds acuter wordende energietransitie kan alleen maar slagen als wind, zon, getijden en geothermische energiebronnen grootschalig verder ontwikkeld en toegepast gaan worden. Miniwind-turbines kunnen aan deze transitie ongetwijfeld een substantiëlebijdrage leveren, mits een aantal bestaande weerstanden weggenomen wordt. Met name landelijke uniforme regelgeving draagt bij aan de schaalvergroting.
Daarnaast kunnen overheden zelf het goede voorbeeld geven, door daar waar mogelijk gebruik te maken van mini-windturbines.

 Grootschalig brengt kosten omlaag

“Grootschaligheid” betekent ook “economy of scale” die de kosten van implementeren van deze alternatieve energiebronnen omlaag brengt, de toepassingsmogelijkheden verbetert en uiteindelijk ook het economische rendement vergroot.

Infomarkt

Op de galerijen van het Huis der Provincie zal een infomarkt worden gehouden door leveranciers van producten en diensten op het gebied van mini-windturbines.

biobased

Voorlichtingsmiddag tender ‘biobest products’

De tender voor de subsidie voor de ontwikkeling van biobased producten is open van 3 maart t/m 8 mei. Deze is bedoeld om Gelderse MKB-bedrijven te stimuleren bij de ontwikkeling van biobased producten. Tijdens de voorlichtingsmiddag wordt info gegeven over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting. Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

biobased

Tender ‘biobest products’ open

De tender ‘biobest products’ geeft extra stimulans om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. U kunt nu subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van biobased producten.

De provincie Gelderland wil de bekendheid vergroten van biobased producten, die bijdragen aan het vervangen van aardolie als grondstof. Ze stimuleert daarom Gelderse MKB-bedrijven bij hun ontwikkeling van deze biobased producten. Voor de uitvoering van de subsidieregeling maakt de provincie gebruik van een tenderregeling. Dit betekent dat u alleen gedurende een bepaalde termijn een subsidie kunt aanvragen.

• De tender is open van 3 maart t/m 8 mei 2014
• De voorlichtingsmiddag over de tender, ervaringen en het opstellen van een juiste begroting is op 17 maart van 13.00-16.00 uur, provinciehuis (zuid galerij)
• Aanmelden via secretariaat@kiemt.nl

Meer informatie vindt u hier.

Provincie vult fonds Gelderland voor Innovaties met 10,6 miljoen euro

Door het succes van de eerste 4 miljoen euro in het fonds Gelderland voor Innovaties steekt de provincie Gelderland nu 10,6 miljoen euro in Gelderland voor Innovaties II. Het fonds wordt beheerd door Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost), die vanuit het fonds achtergestelde leningen verstrekt aan kansrijke, innovatieve Gelderse bedrijven.

Voor de nu beschikbare 10,6 miljoen euro geldt dat het de komende jaren in bedragen van maximaal 75.000 euro wordt uitgekeerd aan (kleine) ondernemers die een financiële steun in de rug kunnen gebruiken om hun innovatie tot een succes te maken. Het bedrag wordt verstrekt als achtergestelde lening. Een van de voorwaarden is dat de betreffende ondernemer ook zelf, of via derden, een gelijke investering doet. Na uiterlijk twee jaar moet een begin worden gemaakt met het aflossen van de lening.

Sylvia Kortenraij van PPM Oost: “Het idee moet innovatief  zijn: een voorloper in de markt, dus de eerste, snelste of de beste. Soms is dat een nieuw product, maar het kan ook zijn dat iemand als eerste bestaande technieken aan elkaar koppelt, waarmee nieuwe toepassingen mogelijk zijn. De andere voorwaarden zijn onder meer: de ondernemer moet een Gelderse MKB’er zijn of zich in Gelderland willen vestigen en het project moet passen in de sectoren Energie- en Milieutechnologie, Agro-Food, Life Sciences & Health, Maakindustrie, Logistiek of Vrijetijdseconomie.

Hier vind je meer informatie en de contactpersonen voor Energie- en Milieutechnologie van PPM Oost.