Tag archive: Watt Connects

Workshop Energietransitie met de demotafel

Wat speelt er rondom de energietransitie en wat voor invloed heb je daar nu op? Voor antwoorden op deze vragen hebben we bij Watt Connects een interactieve demotafel ontwikkeld. Door zelf aan de knoppen te zitten ervaar je de invloed van bijvoorbeeld zonnepanelen, oplaadbare auto’s, windenergie en opslag op het elektriciteitsnet. Je ziet het effect van de energietransitie op wijkniveau. De vraag is: hoe los je de problemen die ontstaan samen weer op?

Door de technische kennis (geen – veel) of bijvoorbeeld het werkgebied van de deelnemers op elkaar af te stemmen proberen we voor iedereen relevante discussies te bereiken. Er staan dan ook verschillende workshops voor dit jaar op het programma, gericht op verschillende doelgroepen.

Doel van de workshop Energietransitie:

  • kennismaken met de complexiteit van de energietransitie
  • deelnemers laten ervaren hoe een slim en duurzaam energienetwerk ‘van de toekomst’ er in de praktijk uitziet én wat het opbrengt
  • deelnemers de mogelijkheid bieden om onderling contacten te leggen en kennis te delen

De workshop Energietransitie – is vooral interessant voor mensen:

  • die geen experts zijn of niet veel ervaring hebben op het gebied van energietechniek*
  • die in hun werk vaak met energietransitie-onderwerpen worden geconfronteerd
  • die instromen vanuit een ander functiegebied of een andere sector en in een kort tijdbestek willen beleven wat er zoal speelt binnen de energietransitie.

*Op aanvraag kunnen eventueel workshops gegeven worden, specifiek gericht op mensen met een meer technische achtergrond.

Programma (exacte tijd wordt nog nader aangegeven)

15:00 – 15:30 ontvangst bij Watt connects
15:30 – start workshop
15:30 – 15:45 korte inleiding
15:45 – 17:00 demotafel
17:00 – einde workshop en gelegenheid voor netwerkborrel tot ca. 17:30u

Zelf aan de knoppen van het elektriciteitsnet!

Wat speelt er rondom de energietransitie en wat voor invloed heb je daar nu op? Voor antwoorden op deze vragen heeft Watt Connects een interactieve demotafel ontwikkeld. Door zelf aan de knoppen te zitten ervaar je de invloed van bijvoorbeeld zonnepanelen, oplaadbare auto’s, windenergie en opslag op het elektriciteitsnet. Je ziet het effect van de energietransitie op wijkniveau. De vraag is: hoe los je de problemen die ontstaan samen weer op? Kom daarvoor op 22 november naar de workshop Energietransitie bij Watt Connects.

Lees verder

Bijeenkomst Start-Ups in de Energie Transitie

De energietransitie zorgt ervoor dat de energiewereld zich moet aanpassen aan de volatiliteit van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor is er altijd voldoende elektriciteit beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Startende bedrijven met hun innovatieve ideeën vormen een belangrijke rol bij deze transitie.

Lees verder

Workshop energietransitie met de demotafel – de basis

Wat speelt er rondom de energietransitie en wat voor invloed heb je daar nu op? Voor antwoorden op deze vragen hebben ze bij Watt connects een interactieve demotafel ontwikkeld. Door zelf aan de knoppen te zitten ervaar je de invloed van bijvoorbeeld zonnepanelen, oplaadbare auto’s, windenergie en opslag op het elektriciteitsnet. Je ziet het effect van de energietransitie op wijkniveau. De vraag is: hoe los je de problemen die ontstaan samen weer op?

Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Vervoer vanuit een andere invalshoek

Bij vervoer denk je in de huidige energietransitie vaak aan elektrisch vervoer, maar is dat wel voor de hand liggend? Wat zijn de alternatieven die ontwikkeld worden en wat voor invloed hebben de industrie, de consument en de overheid op de ontwikkelingen binnen de vervoerssector? Een van de sprekers is Edwin Tazelaar van de HAN ‘Transport in a whole new perspectief’ alternatives in relation with sustainable energy.

Aanmelden kan via wattconnectsarnhem@gmail.com

Workshop duurzame energie en systeemintegratie

Het ochtendprogramma bestaat uit een Sessie waar DNV-GL in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het thema TKI systeemintegratie Perceel 2 – Rol van Energie-opslag’ verder bespreekt en uitwerkt.

Het middagprogramma omvat een aantal andere sessies waaronder:  waar willen we een antwoord op krijgen? (Mart vd Meijden); zoektocht naar optimale mix energiedragers (Piet Nienhuis, Gasunie); losten van systeemintegratie (Paulus Karremans, Endinet B.V.) ; P2G en de waterzuiveringsinstallatie (Kirsten Zagt, Bareau B.V.) en afsluitende netwerkborrel.

 

Meer informatie en aanmelden via deze link

Markt is rijp voor commerciële smart grid-toepassingen

Op 9 oktober was de GREAT-bijeenkomst over smart grids bij Watt Connects op Energy Businesspark Arnhems Buiten. 35 Mensen namen deel aan dit ochtendprogramma van de Green Tech Week.

Jan Jonker, programmamanager van de Smart Grid Alliance opent de ochtend met een uitleg over de Smart Grid Alliance: “We verbinden smart grids-bedrijven en -organisaties en ondersteunen projecten en initiatieven, zoals Het Nieuwe Dorp – van Het Dorp: de wijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap –, Smart Grid Duiven –het bedrijventerrein – en Watt Connects. Via het programma GREAT stimuleren we samen met internationale partners internationale smart grids ontwikkelingen. We hebben hiervoor MKB-vouchers ter waarde van 2.000, 4.000 en 6.000 euro.”

Yvonne Boerakker van DNV GL gaat in op smart grids ontwikkelingen. “Smart grids zit in een fase van grootschalige demonstraties, na de fasen van R&D en kleinere demonstraties. Er gebeurt hierin heel veel in Europa en er zijn veel samenwerkingen tussen landen, vooral als gevolg van Europese budgetten: die stellen als voorwaarde dat minimaal twee landen samenwerken. De fase van het technisch bewijzen dat het kan, zijn we inmiddels voorbij. Nu breekt de periode aan met kansen voor het bedrijfsleven: het kan grootschalige toepassingen ontwikkelen. De Green Deals Smart Energy Cities, zoals gesloten met Arnhem, zijn daarin een stimulans: het gaat om circa 100.000 gebouwen in Nederland.”

Bouke Siebenga, directeur van I-Real, vertelt dat er 76 smart grids-projecten zijn in Nederland. “Allemaal zwaar gesubsidieerd, er is nog geen enkel commercieel smart grids-project.” Vervolgens legt hij uit wat zijn bedrijf doet: “Elk apparaat heeft zijn eigen systeem voor het uitlezen van het energieverbruik. Wij kijken er op systeemniveau naar, zodat de gebruiker inzicht krijgt. We halen de gegevens uit allerlei bronnen, zoals databases van energiemeters, en integreren ze. En we zorgen ervoor dat de gebruiker deze op afstand kan uitlezen. De gebruiker kan aanpassingen doorvoeren in het energiegebruik om kosten te besparen. Daarvoor zet je smart grids in. Waterschappen zijn klanten van ons.”

Amy McKenzie, manager new business and sales van Locamation, geeft inzicht in de strategie waarmee haar bedrijf de markt betreedt: “We zoeken partners in het buitenland om in dat land pilots op te zetten in open platforms. Daarna plaatsen we er installaties. Zo betreden we daar de markt. We opereren in Europa en Azië; vooral China is een groeimarkt. Ons bedrijf versimpelt allerlei elektriciteitssystemen die door elkaar lopen en realiseert een flexibeler en smart systeem. In 1983 is Locamation opgericht door afgestudeerden van Universiteit Twente. Later zijn Alliander en Yellow&Blue aandeelhouder geworden: toen is het bedrijf heel snel gegroeid.”

De laatste sprekers zijn Aris de Groot, directeur van Ecovat, en Richard van Leeuwen, promovendus aan Universiteit Twente en lector op Saxion. Aris de Groot: “Er is geen energieprobleem: er wordt meer dan genoeg energie geproduceerd. De opslag van energie, dat is wat er veel te weinig gebeurt. Ecovat heeft daarvoor een thermodynamisch systeem ontwikkeld, gebaseerd op het laden en ontladen van energie. Het vindt plaats in een warmteopslagsysteem dat in de grond onder een gebouw staat. Aan de hand van de weersvoorspellingen regelen we het systeem.”

Ecovat is inmiddels gepatenteerd. Richard van Leeuwen heeft berekeningen uitgevoerd op Ecovat: “Het mooie van Ecovat is dat het een thermisch opslagproject is; vrijwel alle projecten zijn elektrisch. Met de berekeningen kunnen we bepaalde zaken optimaliseren, zoals de energiewinst.”

Na de presentaties is er tijd om vragen te stellen en te netwerken. En dat gebeurt volop.

GREAT

Informatiebijeenkomst  Smart Grids met een demonstratie Watt Connects smart grid simulatietafel (op inschrijving) en diverse presentaties.

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich hier aanmelden.

 

Leden GS op bezoek bij DNV GL

Onlangs bracht de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie en Energie een bezoek aan DNV GL (vroeger: KEMA) op het Energy Business Park Arnhems Buiten. In deze commissie zijn de voor economie en energie verantwoordelijke leden van Gedeputeerde Staten van alle Nederlandse provincies vertegenwoordigd, evenals hun ambtelijke adviseurs. Het bezoek aan DNV GL was onderdeel van een bestuurlijke tweedaagse van de commissie. De Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag was de gastvrouw.

Simulatie intelligente energienetten

De commissie liet zich laten bijpraten over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van intelligente energienetten (smart grids). “Het is belangrijk dat bestuurders en beleidsmakers ook weten hoe de techniek achter smart grids werkt”, aldus één van de commissieleden. DNV GL biedt – via de samenwerking met Alliander en TenneT – binnen WATT Connects de mogelijkheid om de toepassing van intelligente energienetten op kleine schaal te simuleren, via een interactieve Smart Grid demonstratietafel. Deze tafel bestaat uit een groot computerscherm te midden van meerdere omliggende computerschermen, waarmee een werkelijke situatie in bijvoorbeeld een woonwijk kan worden nagebootst. Elk computerscherm vertegenwoordigt daarbij een huishouden. Door per scherm instellingen als grootte van het huishouden, energieverbruik, wel of geen zonnepanelen, wel of geen elektrische auto, wel of geen opslag, enzovoorts, aan te passen wordt zichtbaar wat dergelijke keuzes met het energienet doen.

Storingen

Tijdens de simulatie bleek dat door de populariteit van zonnepanelen en het toenemende gebruik van elektrische auto’s steeds meer gevraagd wordt van ons energienet. In woonwijken waar heel veel huishoudens eigen zonnepanelen hebben, kan het energienet soms moeite hebben om al die particulier opgewekte elektriciteit goed op te nemen. Dit werd tijdens de demo ‘pijnlijk’ duidelijk: de bezoekende gedeputeerden wisten verschillende malen de gesimuleerde woonwijk stroomloos te maken, door alle bewoners tegelijkertijd veel energie van het net te laten afnemen of op het net te laten terugleveren. De storingen die hierdoor ook in het echt kunnen ontstaan, kunnen voorkomen worden door energienetten slim te laten omgaan met energie. Dat vereist soms technologische en soms regulatorische oplossingen, mogelijk zelfs een veranderende leefwijze.

 

Arnhemse OKA-ondernemers maken kennis met energie- en milieutechnologie

Ruim 150 Arnhemse ondernemers namen onlangs deel aan een bijeenkomst van de OKA (Ondernemers Kontakt Arnhem) over energie- en milieutechnologie op Energy Business Park Arnhems Buiten. Energie- en milieutechnologie is een belangrijk agendapunt van de OKA binnen het kernpunt ‘Goed Ondernemersklimaat’.

Zoetenlaboratorium

De ondernemers werden ontvangen op Arnhems Buiten, een broedplaats voor EMT bedrijven. De bijeenkomst begon in het ‘De Zoetenlaboratorium’ (gebouw B16), waar tot eind jaren tachtig werd geëxperimenteerd met het effect van kortsluiting bij grote spanningshoeveelheden. ‘De Zoetenlaboratorium’ is normaal niet voor publiek geopend, maar voor de OKA-bijeenkomst werd een uitzondering gemaakt. In het monumentale pand stonden een drietal eigentijdse Tesla’s opgesteld en hypermoderne elektrische vouwfietsen van Mando Footloose.

E-step

De bijeenkomst bracht een inspirerend programma, verdeeld over meerdere locaties op Arnhems Buiten, over nieuwe energie en innovaties in energie- en milieutechnologie. Zo werd in de Energyclub bij Watt connects uitleg gegeven over smart grids en bij Powerlab werd het gelijknamige nieuwe concept en toekomstig platform op het gebied van nieuwe energie toegelicht. Tevens gaf kiEMT een uitzetting van innovaties die reeds in Arnhem hebben plaatsgevonden. De OKA-leden verplaatsten zich door middel van een E-step over het business park. De bijeenkomst werd afgesloten in de Kookplaats en muzikaal begeleid door het innovatieve Spinkit.

Potentiële ‘energietrainees’ op zoek naar technische functie

Ruim 25 werkzoekenden presenteerden zich vrijdag 25 april aan energiegerelateerde bedrijven. Watt Connects, het demonstratiecentrum voor slimme energienetwerken, stond in het teken van een innovatief leerwerktraject.

“Liander heeft jaarlijks een vervangingsvraag van 80 mbo’ers en 30 hbo’ers”, vertelt ’Robert Berends, humanresourcesmanager van Liander, aan een zaal vol afgevaardigden uit de energiegerelateerde sector. “Als we nu niet investeren in de ontwikkeling van nieuw talent, krijgen wij een probleem”, aldus Berends. En dat geldt niet alleen voor Liander. De hele energiesector krijgt te maken met een tekort aan goedgeschoold personeel.

Het centre of expertise voor duurzame elektrische energie (SEECE) draagt bij aan een oplossing voor dit probleem en startte het leerwerktraject Samen Leren en Werken met Energie. Kandidaten met een passie voor techniek kunnen een deeltijdopleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde volgen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tegelijkertijd werken bij een energiegerelateerd bedrijf, mits zij een werkgever vinden. Kandidaten kunnen niet starten aan het traject als zij geen geschikte werkplek hebben. Aan het einde van de bacheloropleiding ontvangen leerwerkstudenten een hbo-diploma. “Je start met een mbo-technicus die zijn kunde en kennis laat groeien in jouw bedrijf. Tegen lage kosten trek je mensen aan die veel potentie hebben”, zegt Berends.

In september 2013 startte de eerste lichting trainees, een groep studenten met verschillende achtergronden. Een aantal trainees heeft een mbo-diploma dat weinig kans biedt op de arbeidsmarkt. Maar ook mensen die wel een baan hadden, waagden een overstap naar de energietechniek. In de zaal zit Dorien, een voormalig basisschoollerares. Nu is zij Elektrotechniekstudent en werknemer bij Alliander Mobility Services. Ze hielp mee met de ontwikkeling van een nieuwe laadpaal voor elektrische auto’s. “Financieel ging ik er flink op achteruit, maar ik hoop stiekem dat energiebedrijven voor mij in de rij staan als ik klaar ben”, zegt ze. “Dat is mijn stip op de horizon.”

Zo’n instelling siert de ambitieuze leerwerkstudenten, vindt de eigenaar van design en engineeringbedrijf Qconcepts Jurian Rademaker. “Ik heb een aantal leerwerkers in dienst. Deze jongens hebben de ballen om een switch te maken en risico te nemen. Toen ze hun keuze maakten, konden ze niet verder dan een jaar vooruit kijken”, zegt Rademaker tijdens zijn presentatie.

Halverwege de dag wordt WattConnects omgebouwd tot bedrijvenmarkt en presenteren potentiële deelnemers zichzelf aan verschillende bedrijven. Want zonder werkgever kunnen ze niet starten met het leerwerktraject.

De zaal staat vol tafels met afgevaardigden van energiegerelateerde bedrijven. In de hoek zit Hennie van Ingen, procesanalist bij NN Netherlands. Tijdens de vorige bedrijvenmarkt, die een jaar geleden plaatsvond, maakte hij kennis met Jaapjan Verkerk. Deze student volgt een opleiding Werktuigbouwkunde aan de HAN en werkt op de Research and Developmentafdeling van NN als trainee. “De motivatie van Jaapjan viel op. Hij komt uit de zorg en was bereid zijn leven om te gooien. Hij verdient een stuk minder en is dicht bij zijn werk komen wonen. Ik hoop dat we vandaag een enthousiast persoon vinden die een leerwerktraject op het gebied van Elektrotechniek wil doen”, zegt Van Ingen. “Het werk bij NN is heel specifiek. Een elektrotechnicus moet hoe dan ook gevormd worden binnen ons bedrijf. Het is beter om dat tijdens iemands studie te doen.”

De ontmoetingen tussen bedrijven en potentiële trainees vormen de basis voor verdere gesprekken. In de komende weken wordt duidelijk of en waar kandidaten worden aangenomen. Een levensbepalende gebeurtenis, voor sommigen. “Ik weet niet hoe ik anders de overstap naar energietechniek moet maken”, merkt een aantal werkzoekenden op.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van dit traject? Neem dan contact op met Mieke de Vries (Mieke.deVries@han.nl)

MM Cito Benelux onder blog

Medewerkers van City Benelux in gesprek met een potentiële trainee

MM Migon wc onder blog

Trainee Migon Schmitz laat zien hoe een duurzame energievoorziening gereguleerd wordt, aan de hand van een demonstratietafel

MM Robert Berends onder blog

Robert Berends, humanresourcesmanager bij Alliander, wacht op het volgende gesprek met potentiële trainees

MM Tinus onder blog

Tinus Hammink, directeur van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), benadrukt het belang van Samen Leren en Werken met Energie

Potentiële trainees en energiebedrijven maken kennis bij Watt Connects

Het demonstratie- en inspiratiecentrum voor smart grids, WattConnects, staat vrijdag 25 april in het teken van deeltijdonderwijs. Energiebedrijven kunnen een trainee in dienst nemen, die Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde studeert op de HAN.

De komende jaren wordt een tekort aan goedgeschoolde energietechnici verwacht. Zo is er nieuw talent nodig, met verstand van duurzame energietechnologie.

Dankzij het project Samen Leren en Werken met Energie zijn bedrijven deze ontwikkeling voor. Die kunnen per direct een trainee in dienst nemen, die twee van de vijf werkdagen besteedt aan een opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde op de HAN. Naarmate het project vordert, stijgt het werkniveau van de trainee en kan deze steeds gecompliceerdere werkzaamheden uitvoeren. Na afronding ontvangt de deelnemer een hbo-diploma.

Het project verbetert niet alleen het personeelsbestand van energiebedrijven, maar geeft een verbinding met onderwijsinstellingen en de onderzoeksgebieden die daarbij horen. Vanuit het project Samen Leren en Werken met Energie werken regionale ROC’s, bedrijven en de HAN samen. Het project is een initiatief van het Sustainable Lectrical Energy Centre of Expertise (SEECE). SEECE realiseert innovaties op het gebied van duurzame elektrische energieopwekking, – opslag en smart grids.

Samen Leren en Werken met Energie wordt ondersteund door de overheid. Initiatiefnemer SEECE wordt erkend en deels gefinancierd door het ministerie. De provincie Gelderland stelde onlangs 200.000 euro subsidie beschikbaar voor Samen Leren en werken met Energie.

Klik hier als u  meer wilt weten over de programmering voor aanstaande vrijdag.

watt connects smart grids energienext

Workshop Energietransitie in vogelvlucht

Wil je meer inzicht en beeldvorming in de toekomst van de energienetten? Volg dan deze interactieve workshop op de Energietafel bij Watt connects. De workshop is voor energieprofessionals die meer willen weten over de energietransitie.

Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 10 deelnemers bij open inschrijving. Inschrijven via de evenementwebsite.
Docenten: Workshopleiders bij Watt connects, Energy Club

Inhoud

De workshop gaat in vogelvlucht in op hoofdthema’s en begrippen en vooral de samenhang daarvan binnen de energietransitie.  Uitgelegd wordt welke veranderingen er aan komen en wat de onderlinge samenhang en afhankelijkheid is. Wat is nou eigenlijk een “smart grid”, wat maakt die transitie nou toch zo spannend en ingrijpend, en hoe kunnen bestaande partijen (liander, tennet, leveranciers etc) hierop anticiperen. Vervolgens ga je met behulp van de interactieve energietafel zelf aan de slag, door scenario’s uit te spelen. Hoe kunnen problemen die zich aandienen in de energievoorziening worden opgelost? De begrippen worden belicht aan de hand van verschillende scenario’s, zoals Zonnepanelen, Elektrisch Vervoer, Opslag, Energie-Neutraal, afhankelijk van de vraag en affiniteit van de deelnemers.

Werkvorm

De energietafel nodigt vooral uit tot doen. Na een korte instructie over het gebruik van de tafel, leer je vooral door op de tafel te zien wat consequenties zijn van veranderingen die je invoert. Onder begeleiding van de workshopleider onderzoek je samen met andere deelnemers oplossingen voor de problemen die op het energienet ontstaan.

watt connects smart grids energienext

Even voorstellen: Watt connects

Watt connects is een netwerk voor (aankomende) professionals en broedplaats voor nieuwe ideeën en startende bedrijven op het gebied van intelligente energiediensten en producten. Het heeft een demonstratiecentrum op Energy Business Park Arnhems Buiten, waar je kennis kunt maken met Smart grids, de intelligente energienetwerken. Nieuwe technieken, diensten en applicaties worden er gedemonstreerd, en bezoekers kunnen gebruik maken van simulatietools. Aan de smart grid demonstratietafel worden praktijksituaties gesimuleerd.  Er is een vergader- en presentatieruimte die verhuurd worden. Watt connects organiseert regelmatig workshops, netwerkborrels en presentaties met open inschrijving. Zo is er 17 maart 2014 de workshop ‘Energietransitie in vogelvlucht